MENÜ

 

TÁJÉKOZTATÁS SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁSRÓL

 

 

Számtalan esetben előfordul, hogy egy vállalkozás működése során nincs szükség fenntartani egy teljes irodát személyzettel és berendezéssel, s emellett fizetni az akár több százezer forintos bérleti díjat, ill. munkatársak bérét. A családi és az üzleti életet is jobb elkülönülten kezelni.  Például Hatósági megkeresés esetén nem a lakásán fogják zavarni Önt. Ezekre a mindennapos problémákra kínál megoldást a székhelyszolgáltatás.

 

Törvényi háttér: a 2006. évi V. törvény 7.§(1) mely szerint: A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni.

 

Annak elbírálása, hogy a  nyújtott székhelyszolgáltatás az igénybevevő cégnek - törvényességi szempontból is - megfelelőek-e, az adott vállalkozás feladata, illetve felelőssége.
A törvény szerint a telephely, illetve fióktelep a gazdasági tevékenység gyakorlásának a helye. Javasoljuk, hogy amennyiben gazdasági tevékenységükhöz telephely, ill. fióktelep célszerű vagy szükséges, úgy (minél előbb) létesítsenek megfelelő telephelyet, ill. fióktelepet, ugyanis ennek hiánya esetén az APEH (joggal) azt vélelmezheti az adott cégről, hogy az nem végez (semmilyen) gazdasági tevékenységet. Ezt a vélelmet erősítheti az a tény, hogy az általunk nyújtott székhelyszolgáltatás keretében nincs lehetőség a székhelyen történő gazdasági tevékenység végzésére. (A cég a székhelyén nem köteles gazdasági tevékenységet folytatni.)

 

(Tájékoztatjuk a székhelyszolgálatot igénybevevő Ügyfeleinket, hogy az általunk nyújtott székhelyszolgáltatás nem ügyvédi székhelyszolgáltatás, tehát nem tartozik a 49/2007 (XI. 14.) IRM rendelet hatálya alá.)

Ha a cég nem elérhető a hatóság számára, a levelek a címzett elérhetetlensége miatt visszajönnek, a cég nem lelhető fel a székhelyén, képviselőjét az adóhatósághoz nem jelentették be, vagy nem érhető utol a megadott elérhetőségeken, a cég adószámát az Adóhatóság felfüggeszti.

 

A felfüggesztés következménye:

-          Az adószám felfüggesztés időtartama alatt kiadott és befogadott számlák érvénytelenek, azok nem számolhatók el.

-          Az adószám felfüggesztésének ténye a cégjegyzékbe bejegyzésre kerül, tehát üzleti partnerei értesülhetnek róla.

-          A törvénytelen működést mind az APEH, mind a Cégbíróság bírsággal szankcionálhatja, de a legnagyobb veszteség üzleti partnerek bizalmának elvesztéséből adódhat.

Így lehet egy felelőtlenül kezelt levélből óriási felfordulás

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

 

 

Szolgáltatások


-Szolgáltató hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató adott ingatlanát a Megrendelő, székhelyéül az illetékes cégbíróságon és minden egyéb hivatalnál bejelentse.

-Megrendelő ugyanakkor köteles egyéb iratainak a székhelytől különböző helyen történő tárolásáról és őrzéséről gondoskodni. A székhelytől elkülönült iratőrzési helyet a Megrendelő köteles az APEH felé az erre rendszeresített adatbejelentő nyomtatványon bejelenteni.

-Szolgáltató biztosítja a Megrendelő levelezési címét, postai küldemények, levelek fogadását és ezekről Megrendelőt az átvétel, beérkezés megtörténtétől számított 2 munkanapon belül e-mail üzenet küldésével értesíti. Megrendelő az értesítést követően Szolgáltató székhelyén (megállapodás alapján egyéb módon) a részére érkezett küldeményeket Szolgáltatótól előre egyeztetett időpontban átveheti.

-APEH, vámhatóság, nyomozóhatóság és bármilyen más hivatal részéről történő hivatalos megkeresés esetén Szolgáltató tárgyaló helyiséget biztosít Megrendelőnek

-Megrendelő vállalja, hogy folyamatosan kapcsolatot tart a Szolgáltatóval.

-Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a cég adataiban, kapcsolattartásra jogosultak körében és elérhetőségükben bekövetkezett bármilyen változást haladéktalanul közöl a Szolgáltatóval.

-Első alkalommal, a székhelyszerződés megkötésekor bekérjük a székhelyszolgáltatás díját a tárgynegyedévből hátralevő időszakra, és az azt követő félévre.

-A díj megfizetése a naptári negyedévekre előre történik, az adott negyedévi díj az adott naptári negyedév első hónapjának 8. napjáig esedékes. A díjat a Megrendelő személyesen készpénzben, vagy átutalással köteles megfizetni. A számla kiállítása készpénzes fizetésnél azonnal, átutalásos fizetésnél a szolgáltatási díj bankszámlára érkezését követően utólag történik. A díj magába foglalja a Megrendelő cégtáblájának az adott székhelyszolgáltató iroda falfelületére történő elhelyezését.

 

Egyéb szolgáltatások

 

Postázás: Szolgáltató a Megrendelő beérkezett postai küldeményeit a Megrendelő jelzésére kipostázza.

 

Szkennelés: Szolgáltató a Megrendelő beérkezett postai küldeményeit felbontja, és azt beszkennelve Megrendelő e-mail címére továbbítja csatolt fájlként a küldemény átvételétől számított 2 munkanapon belül.

 

Tárgyalóterem bérlés: Előzetes megbeszélés alapján rendelkezésére bocsájtjuk irodánk egyik tárgyalóját.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, akiket ez érinthet, hogy társaságunk a hatályos magyar törvények alapján működik, ezért fenntartja magának a jogot, hogy adott esetben egyes vállalkozásokat leinformáljon a nyilvános cégadatok bekérése mellett, a vállalkozást megvizsgálja és kétes ügylet tapasztalása esetén egyoldalúan minden indok nélkül a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondja, amint az információ birtokába jutott.

 

 

 

 

Szükséges dokumentumok a szerződés megkötéséhez:

 

Már létező cég esetében:

 

- ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződés fénymásolata

- ügyvéd által hitelesített aláírás minta fénymásolata vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány fénymásolata

-  esetlegesen kapcsolattartó egyéb személyek megjelölése

-  elérhetőségek: telefonszám. e-mail cím

-  székhelyszolgáltatás díja a tárgynegyedévből hátralevő időszakra, és az azt követő félévre

 

Ügyvezető:

- személyi igazolványa

- lakcím kártyája

- adó-igazolványa

 

Új alapítású (még nem létező cég) esettében

 

Ügyvezető


- Személyi igazolványa

- Lakcímkártya

- Adóigazolványa

 

- esetlegesen kapcsolattartó egyéb személyek megjelölése

- elérhetőségek: telefonszám. e-mail cím

- Székhelyszolgáltatás díja a tárgynegyedévből hátralevő időszakra, és az azt követő félévre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet